Leisi Keskkool

Leisi Keskkooli põhimäärus  Muudetud 17.03.2014

Leisi Keskkooli õpilasesinduse põhimäärus
Leisi Keskkooli õpilasesinduse tegevuskava 2017/2018 õppeaastal

Leisi Keskkooli arengukava (2017-2019)

Leisi Keskkooli õppekava üldosa

Põhikooli ainekavad:
Eesti keel ja kirjandus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Matemaatika
Informaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogia
Võõrkeeled

Gümnaasiumi ainekavad:
Arvuti kasutamine uurimustöös
Eesti keel ja kirjandus
Joonestamise valikkursus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Majandus ja ettevõtlus
Majandusmatemaatika
Matemaatika
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
Sotsiaalained
Võõrkeeled
Astronoomia
Informaatika universaalsed põhitõed
Inglise keel
Vene keel
Valikkursus: Draamaõpetus
Valikkursus: Uurimustöö alused 
Karjääriõpetus

Leisi Keskkooli lihtsustatud õppekava

Leisi Keskkooli üldtööplaan 2017/18 õa

Leisi Keskkooli kodukord Kehtib alates 1.09.2011, muudetud 04.04.2014

Leisi Keskkooli asjaajamise kord ja dokumentide loetelu

Leisi Keskkooli sisehindamise läbiviimise kord 
    Lisa 1 - hindamiskriteeriumid
    Lisa 2 - mõõdikud ja arengusihid
    Lisa 3 - juhend andmete kogumiseks

Leisi Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord 

Leisi Keskkooli töötajate ja õpilaste tunnustamise kord

Gümnaasiumi koolieksami läbiviimise kord

Uuurimistöö koostamise juhend

Loovtööde korraldamise kord
Loovtööde hindamisjuhend
Loovtöö tiitelleht

2018  Leisi Keskkool   globbers joomla templates