Leisi Kool

Riigieksamid 2018/2019 aastal (eksamite korraldamine)

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Koolivaheajad 2018/19 õppeaastal

Leisi Keskkooli  päevakava ja õppekorraldus 2018/2019 õppeaastal

Pikapäevarühma töökorraldus

Gümnaasiumi koolieksami läbiviimise kord

Leisi Keskkooli üldtööplaan 2018-2019

Konsultatsioonide ajad

Leisi Keskkooli õppekava üldosa

Põhikooli ainekavad:
Eesti keel ja kirjandus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Matemaatika
Informaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogia
Võõrkeeled

Gümnaasiumi ainekavad:
Arvuti kasutamine uurimustöös
Eesti keel ja kirjandus
Joonestamise valikkursus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Majandus ja ettevõtlus
Majandusmatemaatika
Matemaatika
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
Sotsiaalained
Võõrkeeled
Astronoomia
Informaatika universaalsed põhitõed
Inglise keel
Vene keel
Valikkursus: Draamaõpetus
Valikkursus: Uurimustöö alused
Karjääriõpetus

Leisi Keskkooli lihtsustatud õppekava

Leisi Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord

Uuurimistöö koostamise juhend
Uurimistööde hindamisjuhend
Juhendaja hinnang uurimistöö valmimise protsessile .doc
Nõuded uurimistööde kaitsjale ja kaitsmisprotseduurile

Loovtööde korraldamise kord
Loovtööde hindamisjuhend
Loovtöö tiitelleht

Leisi Keskkooli karjääriteenuste korralduskava

Klassiväline lugemine 1.-12. klassile

2019  Leisi Keskkool   globbers joomla templates