Leisi Kool
Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 31. detsembrini 2020. a (kaasa arvatud) kehtestatakse liikumisvabaduse piirang haridusasutustes järgmiselt:
1) õppijad ei või viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes, milleks loetakse vaid õppetegevuseks kasutatavaid ruume;
2) alapunktis 1 sätestatut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel;
3) alapunktis 2 sätestatud juhul võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
4) siseruumis kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
5) tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, koolieelsetele lasteasutustele ja puudega isikute tegevustele.
 
Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) on noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) huviharidus ja huvitegevus siseruumides on lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) huviharidus ja huvitegevus välistingimustes on lubatud, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
3) noorsootöö, täienduskoolitus ja täiendõpe on siseruumides ja välistingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
4) koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
5) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele. Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

 
Alates esmaspäevast saab sportida ja huvitegevuseks saali kasutada ainult individuaaltegevusena, mis on üksühele tegevuses või suure distantsiga, milleks sobib sulgpall ja tennis kahekesi mängus. Arvestage seda, et ka jõusaalis ei saa olla üle kahe inimese.

NB! Ujula jääb kasutusse, kus on lubatud 50 % täituvus. 
 
 
2021  Leisi Kool   globbers joomla templates