Leisi Kool

Visioon, missioon, tegevuse eesmärk ja ülesanded 

VISIOON

Aastaks 2019 on Leisi Keskkool mitmekülgset haridust pakkuv, arenev ja õppiv kool, kus
tähtsustatakse vaimsust ja haritust ning pööratakse tähelepanu iga õppija mitmekülgse arengu
toetamisele.

MISSIOON

Leisi Keskkool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate
võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse,
ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas
toimetulek edasises elus.

KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK

- Rakendada iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus.
- Tagada  turvaline ning esteetiline, digiajastu nõuetele vastav õpikeskkond.
- Olla väärtustel põhineva koolikultuuriga õppiv organisatsioon.
- Laiendada koostööd kooli, kodu ja erinevate huvigruppidega õppija mitmekülgse artengu toetamiseks ja kooli ühtsustunde tugevdamiseks.

KOOLI ÜLESANDED

Kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine;
Kvaliteetse hariduse võimaldamine;
Õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine;
Õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi kujundamine ning toetamine;
Õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine;
Tingimuste loomine võimetekohaseks toimetulekuks järgmisel haridustasemel ja igapäevaseselu;

Kooli visiooni elluviimisel lähtutakse elukestva õppe VVV põhimõtetest ning Hea ja Ettevõtliku kooli
mudelist.

Elukestva õppe VVV:

- VASTUTUS - Inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik
valik ja vastutus
- VAJADUSED – Õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab
tööturu vajadusi
- VÕIMALUSED – Elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid,
paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi

2020  Leisi Kool   globbers joomla templates